Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Siësta@Home Facility Management bv

 1. Het prijsvoorstel werd door Siësta@Home berekend aan de hand van de productienormen, die een optimale kwaliteit garanderen. Tijdens de duur van de overeenkomst kunnen de basiselementen door Siësta@Home eventueel worden aangepast n.a.v. verbetering van de productiemethoden en technieken. In voorkomend geval garandeert Siësta@Home echter vrijwaring van de kwaliteit van de werkzaamheden en van uitvoering van het overeengekomen schoonmaakprogramma.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het gebouw of de lokalen die schoongemaakt moeten worden tijdens de overeengekomen schoonmaaktijd toegankelijk is voor het personeel van Siësta@Home, en dat de schoonmaker(s) de mogelijkheid heeft om water en elektriciteit te gebruiken.
 3. De opdrachtgever verbindt er zich tevens toe dat er bij de uitvoering van de werken geen abnormale obstakels of belemmeringen zijn, die de normale schoonmaakprestaties onmogelijk maken. Indien, omwille van niet aangekondigde verbouwingswerken of hindernissen, het schoonmaakonderhoud gedeeltelijk of geheel niet kan worden uitgevoerd, heeft de opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele creditering van de aanneemsom. Indien er zich toch een substantiële vermindering van uren voordoet, bv. door verbouwingswerken op meer dan 100 m², dan moet dit tijdig, dit is ten minste 8 weken voor de aanvang, aangekondigd worden met concrete informatie over de timing zodat de nodige maatregelen naar het personeel toe kunnen genomen worden. Om tijdelijke contractuele aanpassingen te vermijden kan de beschikbare tijd ook voor andere reguliere prestaties aangewend worden. Een grote kuis na verbouwingswerken is door zijn specifieke geaardheid echter niet in de aanneemsom inbegrepen.
 4. In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, natuurrampen e.d.) blijft de overeenkomst van kracht. Over de dan ontstane situatie zal overleg plaatsvinden.
 5. Indien de opdrachtgever er de voorkeur aan geeft dat de werkzaamheden uitgevoerd worden voor of na de openingsuren, wanneer iedereen het pand verlaten heeft, dient hijzelf er zorg voor te dragen dat alle belangrijke en vertrouwelijke papieren en waardevolle voorwerpen achter slot en grendel zitten en draagt hij hiervoor zelf de volle verantwoordelijkheid.
 6. Het uitvoerend personeel is uitgerust met aangepaste werkkledij. De opdrachtgever geeft,  indien mogelijk, aan het personeel de toelating om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, zoals kleedruimte en toilet. Het personeel  van Siësta@Home zal zich houden aan de regels die in het huis van de opdrachtgever gelden en dewelke door hem schriftelijk ter beschikking worden gesteld.
 7. Siësta@Home voorziet ter controle van de uitvoering van de werken, regelmatig bezoek aan de plaats van de uitvoering door een speciaal daarvoor opgeleid inspecteur/trice. De inspecteur/trice is belast met de leiding en toezicht van de werkzaamheden. Hij of zij staat in voor de nodige instructies, vervanging bij afwezigheden, voorziening van schoonmaakmateriaal en het eerste contact met de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever richt zich met zijn wensen, vragen of problemen tot de leiding van Siësta@Home betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of het gedrag van het uitvoerend personeel.
 9. De opdrachtgever stelt aan Siësta@Home een ruimte ter beschikking die afgesloten kan worden, teneinde het schoonmaakmateriaal en de producten veilig te kunnen opbergen.
 10. Siësta@Home verplicht er zich toe al zijn personeelsleden wettelijk in te schrijven, de C.A.O.’s van de schoonmaaksector stipt na te leven, tijdig de R.S.Z. – bijdragen te storten en de verplichte arbeidsongevallenverzekeringspolis af te sluiten voor al zijn medewerkers.
 11. Siësta@Home heeft een polis van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met een erkende verzekeringsmaatschappij, ter dekking van mogelijke schade door zijn werkzaamheden veroorzaakt aan de eigendommen van de opdrachtgever. Indien een schadegeval wordt vastgesteld, dient de opdrachtgever dit binnen de drie dagen na vaststelling van de feiten schriftelijk te melden per aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van Siësta@Home, met omschrijving van de schade en de begrote kosten voor het herstel. Siësta@Home is niet verantwoordelijk voor breuken en schade die voortkomen uit de slechte staat of slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel en voor krassen op ruiten en vensters.
 12. Klachten en bezwaren betreffende de uitgevoerde werken dienen schriftelijk te gebeuren en dit uiterlijk binnen de 48 uren na uitvoering van deze werken gelet op hun specifieke aard.
 13. De aanneemsom dekt lonen, sociale lasten, schoonmaakproducten, materieel, inspectie en algemene kosten tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte en zijn gebaseerd op een door de klant opgegeven of in de offerte vermelde oppervlakte en bezettingsgraad. Een wijziging van één van de basiselementen kan aanleiding geven om de prijzen opnieuw te bespreken. Behalve indien anders wordt afgesproken, bevatten de prijzen bijvoorbeeld niet parkeergelden, het ophalen en wegvoeren van groot afval, het leveren van toiletpapier, handzeep, en papieren handdoekjes, noch het verhuren van inloopmatten.
 14. De prijzen worden beïnvloed door loonsverhoging, indexaanpassingen en verhoging van sociale lasten. Bij verhoging van deze kosten worden de prijzen aangepast met een percentage dat wordt berekend door  de algemene Belgische schoonmaakunie.
 15. De aanneemsommen zijn berekend op basis van een gemiddelde prestatie per jaar. Hierbij werd rekening gehouden met verlofdagen die wettelijk voorzien zijn in België en de eventuele sluitingsperiodes of de gedeeltelijke sluitingen van de  opdrachtgever. Verlof -, feest- en/of brugdagen worden dus niet gecrediteerd. Indien de sluitingsperiodes niet worden aangegeven bij de offerte of indien de sociale kalender van het bedrijf bij aanvang van het nieuwe jaar niet worden doorgegeven door de opdrachtgever, heeft deze geen recht op creditering voor de dagen waarop niet gewerkt kon worden.
 16. Eventuele nieuwe milieutaksen en nieuwe belastingen op drijfkracht werden bij de prijsberekening niet in rekening gebracht. Zij zijn desgevallend ten laste van de opdrachtgever.
 17. Siësta@Home is geregistreerd  onder nummer BE1002.825.095 Alle aanneemsommen worden opgegeven exclusief B.T.W.
 18. Siësta@Home zal iedere maand aan de opdrachtgever een factuur zenden voor de uitvoering van de werken en/of leveringen volgens de overeengekomen aanneemsommen in dit contract. Bijkomende en periodieke opdrachten worden afzonderlijk gefactureerd, na uitvoering, of eventueel met tussentijds deelfacturen.
 19. Siësta@home wijst alle algemene voorwaarden van de klanten af zoals deze vermeld worden op brieven, bestelbonnen en dergelijke. Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden van Siësta@Home regelen de verhouding met de klant.
 20. Een overeenkomst voor wederkerige/periodieke opdrachten, zowel mondeling als contractueel, kan slechts beëindigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzeg wordt gegeven middels aangetekend schrijven en de opzegtermijn neemt een aanvang op de vijfde kalenderdag na datum van verzending. In geval van onregelmatige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn voor een periode van 3 maanden.

Siësta@Home beschikt over eigen personeel voor de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever verlangt dat zijn personeel wordt overgenomen, worden alle bepalingen hieromtrent opgenomen in de aanvullende voorwaarden.

Anderzijds verbindt de contractant er zich toe geen personeel in dienst van Siësta@Home in zijn dienst over te nemen, gedurende de contractperiode en de 6 maanden volgend na het einde van de overeenkomst.

De aanvaarding van dit contract houdt tevens de aanvaarding in van onze algemene betalingsvoorwaarden:

Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Alle Facturen zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Er worden geen betalingskortingen toegestaan.
 2. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is de gefactureerde van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand en dit vanaf de datum van de factuur.
 3. Bij niet betaling op de vervaldag zal Siësta@Home van rechtswege en zonder ingebrekestelling onverminderd de interesten en eventuele gerechtskosten: de lopende opdrachten schorsen.
 4. Bij blijvende wanbetaling zal tevens , onverminderd de gerechtskosten, renten, inning kosten en kosten voor juridische bijstand, een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 € zonder dat een voorafgaande aanmaning noodzakelijk is.
 5. Klachten met betrekking tot de facturatie moeten ons bereiken per aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van Siësta@Home, binnen de acht dagen na datum van de factuur.
 6. Voor alle geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst of factuur zouden ontstaan, is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x